THAU TẮM MATSU ĐẠI

No.326Đơn vị               Cái

Kích thước  76,8 x 45,1 x 22,4 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Lá, Dương,

Trắng, Lá đậm

Hồng